Ознаки соціотипів

Ірраціональність / Раціональність

Визначає пріоритетний спосіб реакції на інформацію, що поступає із зовнішнього світу – реакція відбувається або відразу після сприйняття, або ж після формування оціночних суджень.

Ірраціональність. Установка свідомості, за якої реакція на отриману інформацію відбувається безпосередньо після її сприйняття, без здійснення попередньої оцінки.

Раціональність. Установка свідомості, за якої реакція на отриману інформацію відбувається після здійснення її оцінки згідно з виробленим поведінковим сценарієм.

Дізнатися більше...

Інтуїція / Сенсорика

Визначає пріоритетний спосіб сприйняття, тобто спосіб надходження інформації про зовнішній світ - або безпосередньо через органи чуття, або ж у відриві від них через вторинні образи.

Інтуїція. Психологічна функція абстрактного сприйняття світу, при якому формуються цілісні образи і картини фантазії за рахунок неусвідомлених процесів зливання інформації із різних джерел і доповнення припущеннями.

Сенсорика. Психологічна функція конкретного сприйняття світу, при якому інформація надходить безпосередньо від органів чуття, не зазнаючи при такій передачі якихось суттєвих модифікацій.

Дізнатися більше...

Логіка / Етика

Визначає піоритетний спосіб судження, тобто спосіб здійснення оцінок навколишньої дійсності та формування висновків – на основі або об’єктивності, або упередженості.

Логіка. Психологічна функція для обробки інформації про об’єктивні сторони життя, закони, науку і технології. Оцінює отриману інформацію за об’єктивними критеріями, за принципом правильно-неправильно, доцільно-недоцільно.

Етика. Психологічна функція оцінки навколишнього світу з погляду почуттів, емоцій, переживань своїх та інших людей. Оцінює отриману інформацію за суб’єктивними критеріями, за принципом гарного-поганого, симпатії-антипатії.

Дізнатися більше...

Екстраверсія / Інтроверсія

Показує, куди спрямований фокус уваги при взаємодії з оточуючим світом - або безпосередньо на ОБ’ЄКТИ (предмети, люди, відчуттях, події), або ж на СПІВВІДНОШЕННЯ об’єктів (структурні зв’язки, відносини між людьми, відмінності у відчуттях, зв’язок між подіями).

Екстраверсія. Установка свідомості, за якої пріоритет уваги людини спрямований на об’єкти зовнішнього світу та їх якості.

Інтроверсія. Установка свідомості, за якої пріоритет уваги людини орієнтований на зв’язки між об’єктами, в тому числі співвідношення своїх відчуттів і об’єктів зовнішнього світу.

Дізнатися більше...

Статика / Динаміка

Визначає спосіб сприйняття інформації по відношенню до часу - або фрагментарний або безперервний.

Статика. Установка свідомості, за якої інформація сприймається і відтворюється як набір статичних картинок (слайдів), які не пов’язані між собою безперервним потоком змін.

Динаміка. Установка свідомості, за якої інформація сприймається як послідовність подій без виділення помітних окремих моментів.

Дізнатися більше...

Розсудливість / Рішучість

Розсудливість. Установка свідомості, за якої природним станом є розслабленість, а мобілізація для виконання якої-небудь справи відбувається безпосередньо у момент її початку. Найбільш важливим етапом будь-якої справи вважається процес її обдумування та обговорення.

Рішучість. Установка свідомості, за якої природним є стан мобілізованості, а найбільш важливим етапом вважається момент прийняття рішення.

Дізнатися більше...

Суб’єктивізм / Об’єктивізм

Суб’єктивізм. Установка свідомості, за якої основою для міркувань і прийняття рішень є суб’єктивна думка кожної людини. Її характеризує схильність до звірки понять, уточнення індивідуальної позиції кожного під час діалогу.

Об’єктивізм. Установка свідомості, за якої основою для міркувань є об’єктивні закономірності, не залежні від суб’єктивних думок кожного індивіда. Для вдалої комунікації обов’язковими є декілька етапів: представлення, обмін початковими відомостями тощо.

Дізнатися більше...

Безтурботність / Завбачливість

Безтурботність. Установка свідомості, за якої у новій ситуації здійснюється пошук незнайомих елементів, а прийняття рішення відбувається згідно з отриманою інформацією, без урахування попереднього досвіду.

Завбачливість. Установка свідомості, за якої у новій ситуації відбувається пошук знайомих елементів, а при ухваленні рішення використовується попередній досвід.

Дізнатися більше...

Поступливість / Впертість

Поступливість. Установка свідомості, за якої людина, реалізуючи свої інтереси, об’єктивно оцінює всі необхідні для цього ресурси та у разі їх нестачі може відмовитися від частини своїх інтересів.

Впертість. Установка свідомості, за якої для реалізації своїх інтересів і намірів вишукуються будь-які можливі ресурси.

Дізнатися більше...

Демократизм / Аристократизм

Демократизм. Установка свідомості, за якої кожна людина сприймається через свої індивідуальні якості, не беручи до уваги її приналежність до певної групи або соціального класу.

Аристократизм. Установка свідомості, за якої кожна людина сприймається як представник групи, верстви соціуму. Індивідуальна характеристика людини визначається виходячи з приналежності до цих верств.

Дізнатися більше...

Тактика / Стратегія

Тактика. Установка свідомості, за якої для досягнення мети важливий рух, послідовність кроків і дій, при цьому мета ставиться неусвідомлено і може коригуватися.

Стратегія. Установка свідомості, за якої для досягнення мети важлива її постановка, при цьому шлях її досягнення обирається неусвідомлено і може змінюватися.

Дізнатися більше...

Конструктивізм / Емотивізм

Конструктивізм. Установка свідомості, за якої для людини важливішим є обмін фактичною частиною інформації, а не емоційною її складовою.

Емотивізм. Установка свідомості, за якої для людини важливий обмін емоційно забарвленою інформацією, емоційними враженнями.

Дізнатися більше...

Позитивізм / Негативізм

Позитивізм. Установка свідомості, за якої більш чітко усвідомлюється те, що присутнє у певній ситуації.

Негативізм. Установка свідомості, за якої більш чітко усвідомлюється відсутність того чи іншого у певній ситуації.

Дізнатися більше...

Квестимність / Деклатимність

Квестимність. Установка свідомості, для якої характерна діалогова форма комунікації. Інформація представлена у вигляді запитань і коротких відповідей на них.

Деклатимність. Установка свідомості, за якої спонукання до комунікації відбувається виходячи з внутрішніх спонукань. Схильність до монологів.

Дізнатися більше...

Процес / Результат

У роботах А. Аугустінавічюте і Г. Рейніна лівими називаються процесери, правими - результатери. У В. Гуленко і Т. Прокоф’євої прийняті протилежні позначення. Гуленко також використовує терміни «правопроцесні» і «лівопроцесні».

Процес. Установка свідомості, за якої людина не усвідомлює себе окремо від процесу діяльності, прагне кожен такий процес здійснювати від початку до кінця, без перерв.

Результат. Установка свідомості, за якої людина легко може перемикатися з одного процесу діяльності на інший, не зв’язуючи себе з початком і закінченням того чи іншого процесу.

Дізнатися більше...